7103 Sayılı Teşvik

7103 Sayılı Teşvik Nedir?

27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 42 nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 19 uncu maddesine yeni bir sigorta primi işveren+işçi hissesi desteği eklenmiştir.

Takiben SGK’nın 2018/22 sayılı Genelgesi (Genelgeye ulaşmak için tıklayınız) ile de söz konusu teşviğin uygulama şartları belirlenmiştir.

İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında; işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı teşvik kapsamına alınmıtır.

 

7103 Sayılı Teşvikten Kimler Yararlanabilir?

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi için,

Sigortalı yönünden;

  1. a) 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,
  2. b) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,
  3. c) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,

İşyeri yönünden;

  1. a) Özel sektör işverenine ait olması,
  2. b) Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
  3. c) Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
  4. d) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
  5. e) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
  6. f) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

 

7103 Sayılı Teşvikten Hangi Sürelerle Yararlanılabilir?

7103 sayılı teşvikten 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı 2020/Aralık ayı/dönemine kadar (bu ay/dönem dahil) yararlanılabilir.

– İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18 ay,

– İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşın altındaki sigortalılar dahil olmak üzere diğer sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 12 ay süreyle,

teşvikten yararlanılabilir.

 

İşten Çıkan Sigortalı Tekrar İşe Başladığında 7103 Sayılı Teşvikten Yararlanmaya Devam Eder mi?

6111 sayılı teşviğin aksine bu sorunun cevabı belirli şartların sağlanması kaydıyhla evettir.

 

Sigortalının destek kapsamında işe başladığı işyerinden 12 ay/18 ay destek süresi dolmadan işten ayrılıp aynı işyerinde veya aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde aranılan şartların sağlanması kaydıyla, sonradan işe girdiği işyeri işverenlerince bu sigortalıdan dolayı kalan süre kadar destekten yararlanılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Destek kapsamına giren 22 yaşında kadın (A) sigortalısının (Z) Ltd.Şti. ile (Y) A.Ş. işyerlerine giriş ve çıkış tarihlerinin aşağıdaki gibi olduğu ve (Z) Ltd.Şti’nin (A) sigortalısından dolayı beş ay süreyle bu destekten yararlandığı varsayıldığında,

(A) Sigortalısıİşe Giriş Tarihiİşten Ayrılış Tarihi
(Z) Ltd. Şti.1/3/201831/7/2018
(Y) A.Ş.1/11/2018

 

(Y) A.Ş. kanunda yer alan şartların sağlanması kaydıyla (A) sigortalısından dolayı on sekiz aylık süreden (Z) Limited Şirketince bildirilen beş aylık süre düşülmek suretiyle kalan on üç ay süre kadar destekten yararlanabilecektir.

 

7103 Sayılı teşvik kapsamında Sağlanacak Teşvik Tutarı Ne Kadardır?

 

Aşağıdaki iki örnek bu sorumuza yanıt olarak verilmektedir.

Örnek 1: İmalat sektöründe faaliyet gösteren (S) Ltd. Şti’de bu destek kapsamında işe alınan (G) sigortalısı için düzenlenen 17103 kanun numaralı belgede prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 3.000,00 TL olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için ödenmesi gereken

– Destek öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı: 3.000,00 x %37,5 =1.125,00 TL’dir.

 

-Destek tutarı en fazla 67,65 X 30 =2.029,50 TL (ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar) olabileceğinden, bu sigortalı için prime esas kazanç üzerinden hesaplanan 1.125,00 TL’nin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

 

Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası primi borcu kalmadığından, işveren tarafından 17103 kanun numaralı belgeye ilişkin damga vergisi hariç herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

 

Örnek 2: Tarım sektöründe faaliyet gösteren (K) Ltd. Şti ’de bu destek kapsamında işe alman (P) sigortalısı için düzenlenen 27103 kanun numaralı belgede prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 2.700,00 TL olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için ödenmesi gereken

 

– Destek öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı:2.700,00x % 37,5 = 1.012,50 TL’dir.

 

-Destek tutarı söz konusu şirket tarım sektöründe faaliyet gösterdiği için 2.029,50 x %37,5 = 761,06 TL’dir.

 

Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken toplam prim tutarı 1.012,5 – 761,06 = 251,44 TL olacaktır.

 

7103 Sayılı SGK Teşvikli Personel İçin Getirilen Vergi Avantajı Nedir?

21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 44’üncü maddesi ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici 21’inci madde eklenmişti. Söz konusu düzenleme aşağıdaki gibidir.

 

“GEÇİCİ MADDE 21 – Bu Kanunun geçici 19’uncu ve geçici 20’nci maddeleri kapsamında işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

 

Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgarî ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

 

Yukarıdaki madde 5000 TL. brüt maaşı olan ve %15’lik gelir vergisi diliminde olan bir çalışan için aşağıda örneklendirilmiştir.

Aylık Brüt Ücret Tutarı5.000,00 TL
Aylık Vergi Matrahı [5000-(5000x%15*)]4.250,00 TL
2018 Yılı Aralık Ayında Hesaplanan Vergi637,50 TL
2018 Yılı Aralık Ayında Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Vergi**258,76 TL
Asgari Geçim İndirimi152,21 TL
4447 sayılı Kanunun Geçici 21 inci Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek Tutar (258,76-152,21=)106,55 TL
Bu İşçi için Vergi Dairesine Ödenecek Tutar [(637, 50-(106,55+152,21)=]378,74 TL