AR-GE Teşviği

SGK AR-GE Teşviği Nedir?

 

28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (5746 sayılı Kanun) uyarınca Teknoloji merkezi işletmeleri, Ar-Ge merkezleri, Ar-Geve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle birlikte, sözkonusu faaliyetleri kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlarca desteklenen işletmeler, Ar-Ge ve yenilik projeleri TÜBİTAK tarafından yürütülen işletmeler, Rekabet

öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmeler, Teknogirişim sermaye desteği alan işletmeler, 4691sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştıran işletmelerde çalışan ve ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin işveren sigorta primlerinin yarısı, 31.12.2023 tarihini aşmamak üzere (10/09/2014 tarihli 6552 Sayılı Kanun’un 144’üncü maddesi ile “kapsama giren her bir çalışan için beş yıl süreyle yararlanma” ibaresi yürürlükten kaldırılmış olup, teşvikten yararlanmada personel için süre sınırı bulunmamaktadır.)  Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

 

5746 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Teşviği Alma Başvurusu Nasıl, Nereye Yapılır?

 

5746 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için,

 • Teknoloji merkezi işletmelerinin; TEKMER müdürlüğünden,
 • Ar-Ge ve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle birlikte, sözkonusu faaliyetleri kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından desteklenen işletmelerin; desteği veren kamu kurum veya kuruluşundan ya da kanunla kurulan vakıftan,
 • Ar-Ge ve yenilik projeleri uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen işletmelerin; TÜBİTAK’tan,
 • Ar-Ge merkezlerinin ve rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmelerin; Sanayi ve Ticaret Bakanlığından,
 • Teknogirişim sermaye desteği alan işletmelerin; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden,
 • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştıran işletmelerin; denetimle yükümlü şirketten,

alacakları belge ile, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

5746 sayılı Kanunda Öngörülen Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanmaya Ne Zaman Başlanır?

 

 • Teknoloji merkezi işletmeleri, Ar-Ge ve yenilik projesinin onaylandığı,
 • Ar –Ge merkezleri, Ar-Ge merkezi belgesinin düzenlendiği,
 • Rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmeler, proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği,
 • Teknogirişim sermaye desteği alan işletmeler, kamu idaresi tarafından iş planının onaylandığı,
 • Ar-Ge ve yenilik projeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen işletmeler, destek karar yazısının düzenlendiği veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği,
 • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki işletmeler, ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştırmaya başladıkları,

 

tarihten itibaren yararlanılabileceklerdir.

 

5746 Sayılı Ar-GE SGK Teşviğinden Kimler Yararlanabilecektir?

 

Ar Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli olan araştırmacı ve teknisyenlerinin (Ar-Ge personelinin) tamamı ile Ar-Ge personel sayısının yüzde onunu aşmamak kaydıyla Ar-Ge

faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant,

sekreter, işçi ve benzeri personel (destek personeli) ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş fiilen çalışan personel söz konusu teşvikten yararlanabilecektir.

 

Sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanacak olan destek personeli sayısı, Ar-Ge

personeli sayısının %10’u dikkate alınmak suretiyle tespit edileceğinden, Ar-Ge personel sayısı X 10 / 100 işlemi sonucunda elde edilen sayının küsuratlı çıkması halinde, bulunan

sayı tama iblağ edilecektir. Öte yandan, destek personeli sayısının toplam tam zamanlı Ar-Ge personel sayısının %10‘undan fazla olması halinde, sigorta primi işveren hissesi desteğinden, ilgili aydaki brüt ücreti en az olan destek personellerinden dolayı yararlanılabilecektir.

 

Ar-Ge Merkezleri’nin 5746 sayılı kanunda öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmek için her üç aylık geçici vergilendirme dönemi itibariyle asgari ortalama 15 (15*30*3=1350 gün) (bu sayı 50 iken 21.05.2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.07.2014 tarihinden geçerli olmak üzere 30’a indirilmiş; ardından 11.08.2016 tarihli resmi gazete ile 15’e indirilmiştir.(motorlu kara taşıtı ile diğer ulaşım araçları imalatı sınıfındakiler hariç)) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli çalıştırma şartı bulunmaktadır.

 

Asgari 15 Ar-Ge personeli çalıştırma zorunluluğu, yalnızca Ar-Ge Merkezleri için geçerli olup; kapsama giren diğer işyerlerinde, söz konusu destekten yararlanmak amacıyla asgari 15 tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli çalıştırma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

4691 sayılı Kanuna göre, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin,

denetimle görevli olan şirketten alacakları belge ile sigorta primi işveren hissesi desteğinden

yararlanmaya hak kazandıklarını belgelemeleri kaydıyla, bu işyerlerinde fiilen çalışan ve ücretleri gelir vergisinden istisna tutulan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin tamamından dolayı sözkonusu destekten yararlanabilecektir.

 

Son olarak işveren hissesi sigorta prim desteğinden yararlanabilmesi için, kapsama giren sigortalıların kapsama giren çalışmaları dolayısıyla 5746 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinin, Kuruma, yasal süresi içinde verilmesi gerekmektedir.

 

SGK Ar-ge Teşviği SGK’nın 2008/35 ve 2009/21 sayılı Genelgeleri ile düzenlenmiştir.