İş Başı Eğitim Programı

İşbaşı Eğitim Programı Nedir?
İşbaşı Eğitim Programı (İEP), İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen staj programıdır. İEP işe almayı düşündüğünüz kişiyi işin başında görme fırsatı sunar.

Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi İŞKUR’dan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebilirler.

İEP Yararlanma Süresi Ne Kadar?
İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır (bu süre içinde de sözleşme süresinin en fazla 78 fiili günü geçmemesi gerekir).

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay uygulanacaktır.

Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.

İşbaşı Eğitim Programına Kimler Katılabilir / Çalışanda Olması Gereken Özellikler Nelerdir ?
 Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
 15 yaşını tamamlamış olmak,
 İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
 Emekli olmamak,
 Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
 Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmaK
 İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
 Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

İşbaşı Eğitim Programından Hangi İşverenler Yararlanabilir?
Aşağıda belirtilen işverenlar çalışan sayısının % 30’una kadar katılımcı ile program düzenleyebilmektedirler. İşveren, aynı il sınırları içerisinde, aynı işverene bağlı aynı vergi numarası çatısı altında bulunan firmaların toplam fiili çalışan sayısıdır.

 İşbaşı eğitim programı ilgili mevzuatı gereği en az 2 sigortalı çalışanı bulunan tüm iş yerlerinde uygulanabilir.
 Kamu kurum/kuruluşlarının payının % 50’nin altında olduğu iktisadi teşekküller.
 Dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.
 Meslek birlikleri, sendikalar.
 Ticaret ve Sanayi Odaları, noterler.
 Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri.

Sözleşme imzalandığında kaç sigortalı çalışan var ise program bittiğinde de o sayıda çalışan olması gerekir. Eğer bu mümkün olmaz ise 1 ay içerisinde işverene elemanlarını tamamlaması için süre verilir.

İşbaşı Eğitim Programı Hangi Giderleri Karşılar ?
 Katılımcı zaruri gideri (Günlük 61,65 TL, öğrenciler için 46,23, işsizlik ödeneği alanlar için 30,82 TL)
 Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 75 TL zaruri gider ödenecektir.
 Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği program süresince karşılanacaktır.
 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi
 Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri
İşbaşı Eğitim Programı Sonrası İstihdam Yükümlülüğü Var mıdır?

 Program en az % 50 istihdam taahhüdü alınarak açılmakta ve program bitiminde katılımcılar 60 günden az olmamak üzere en az program süresi kadar istihdam edilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı Başvurusu İçin Gereken Belgeler Nelerdir?
 Talep dilekçesi,
 İşveren taahhütnamesi (başvuru tarihine ait)
 İşveren Taahütnamesi (program başlangıç tarihine ait)
 Ön Talep Formu,
 İşveren türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, birlik veya oda kaydı belgesi, dernek ve vakıflar için iktisadi işletmeye ait belgelerin aslı veya noter onaylı örnekleri veya işverenin hukuki durumunu gösterir belge, (Belgenin aslı görülmek suretiyle il müdürlüğü/hizmet merkezince onaylı örneği de geçerli olabilecektir)
 Son 3 aylık sigortalı çalışan sayısını gösteren belge veya katılımcı adaylarının son üç aya ait sigorta dökümünü gösterir belge, (katılımcının işverenin çalışanı olup olmadığının kontrolü amacıyla istenir)
 İşverenin veya işverenin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını gösterir belge.