İşbaşı Eğitim Teşviği

İşbaşı Eğitim Programı Sonrası Uygulanan SGK Teşviği Nedir?

İşbaşı Eğitim Programını tamamlamış bir kişi istihdam edilmsi durumunda; asgari ücrete tekabül eden sigorta primi işveren payı belirli bir süre İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır. Söz konusu teşvik, 6645 sayılı Torba Kanun kapsamında 23 Nisan 2015 tarihi itibariyle başlatılmış olup, 4447 sayılı Kanunun Geçici 15’nci maddesinde düzenlenmiştir.

İşbaşı Eğitim Teşviğinden Yararlanma Şartları Nedir?

Sigortalılar yönünden;
1) 31/12/2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olması ve işbaşı programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması,
2) 23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,
3) 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük olması,
4) Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması,

İşyerleri yönünden;

1) Özel sektör işverenine ait olması,
2) Sigortalının, işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,(Bu kontrol aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesi aşamasında yapılamadığından hatalı bildirge verilmemesi amacıyla işverenlerce 06645 sayılı kanun numarası ile bildirilen sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının kontrol edilmesi icap etmektedir.)
3) 06645 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
4) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
5) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,
6) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Teşvik Süresi ve Miktarı Ne Kadardır?

İşbaşı eğitim programı sonrası uygulanan teşvik süresi 30 ay olup, personel için ödenen sgk işveren payının (%20,5) 5 puanlık kısmı 5510 sayılı Kanunun 81’inci maddesi kapsamında Hazine tarafından karşılanacak, kalan %15,5 puanlık işveren primi ise İşbaşı Eğitim Programı Teşviki kapsamında İşsizlik Fonu’ndan karşılanacaktır.