İşverene 3 Ay Ücret Teşviği

İşverene 3 Ay Ücret Teşviği

7166 sayılı Kanun İle İşverenlere 3 Aylık Ücret Desteği

 

7166 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez.”

Kanun metninden anlaşılan

  1. 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan,
  2. İşe alındığı tarihte işveren tarafından 2018 yılında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınan (emekli, çırak, stajyer dahil değil, alındığı ay bu sayının üstünde olacak)
  3. İşe alındıkları ay ve sonrası 9 ay boyunca çalıştırılan (iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç),

personel için, işe alındıkları ay ve sonrasındaki 2 ay, ay içinde çalıştıkları gün*67,36 TL. tutarında ücret desteği alacaklardır. 30 tam gün çalışılması durumunda 30*67,36=2.020,8 TL. ücret desteği alnacaktır.

  1. Söz konusu destek işverenlere doğrudan verilmeyecek olup, işverenin SGK’ya olan borçlarına mahsup edilecektir. Dolyısıyla tahakkuk eden SGK prim ödemelerinden mahsup edilecektir.
  2. Kanun metninde personelin işe girdiği tarihten itibaren 9 ay işveren şirket bünyesinde çalışması gerektiği hükme bağlandığından, söz konusu teşvikten 9 aylık bu sürenin sonunda, en erken Ekim ve sonrası dönem için yararlanılabileceği değerlendirilmektedir.

Uygulama esalarının yakın zamanda çıkacak SGK genelgesi ile belirlenceği değerlendirilmekte olup, söz konusu genelgenin takip edilmesi gerekmektedir.

 

SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7166                                                                                                     Kabul Tarihi: 21/2/2019

 

MADDE 8 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez.”

7.074 Comments